تضمین کیفیت


اهداف و فعالیت های انجام شده در واحد تضمین کفیت:

ارزیابی عملکرد و اثر بخشی سیستم به عنوان ابزاری در جهت مدیریت کیـفیت و شناسایی نقاطی که امکان بهبـود آنها وجود دارد به کار برده می شود. ایجـاد سیستمی نظام مند و اثر بخش که در مواقع بروز عدم انطبـاق داخلی یا خارجی در ارتباط با مشخصـات یا نیازمنـدیها بتواند از روشهای حل مسئله همچـون شناسایی مشکل، محدود نمودن، شناسایی دلایل ریشـه ای، تصدیق اثر بخشی و اقدام اصلاحی، استفاده نماید که این اقدمات در راستای بهبود مستمر سیستم و هدایت و اجرای این اقدامات و اطمینان از اثربخشی آنها می باشد .